Leadership


Mr. Mukesh B. Kumkar

Managing Director

Email - mukeshkumkar@mkmecons.com


Mr. Pradeep B. Kumkar

Head - Reserch and Development

Email - design@mkmecons.com
Mrs. Mayuri M. Kumkar

Managing Director

Head - Business Development

Email - sales@mkmecons.com


Mr. Vishwajeet V. Gaikawad

Sales & Purchase Executive

Email - vishwajeet.gaikawad@mkmecons.com